Deset důvodů proč volit Svobodné a Soukromníky

Sociální oblast

 • Podpoříme domácí péči o seniory jako alternativu ke krajským domovům důchodců. Zvláště se zaměříme na situaci rodin pečujících o vlastní seniory.
 • Odstraníme byrokratické překážky a nastavíme férové podmínky pro všechny provozovatele služeb v sociální oblasti. Důležitá je kvalita péče, ne kdo péči poskytuje.
 • Zlepšíme podmínky pro život handicapovaných občanů.

Zdravotnictví

 • Máme za to, že základem krajského zdravotnictví je kvalitní záchranná služba s dostatkem výjezdových míst a dostatečná síť praktických lékařů, pediatrů, gynekologů, stomatologů a jiných specialistů.
 • Požadujeme zachování sítě páteřních nemocnic; Trutnov, Rychnov, Náchod, Jičín, Dvůr Králové nad Labem.
 • Chceme uspíšit rekonstrukci nemocnice Náchod, která musí být provedena v rozsahu odpovídajícím realitě. Kapacitu zařízení nelze plánovat bez ohledu na dostatek zdravotnického personálu a souhlas zdravotních pojišťoven s financováním poskytovaných služeb.
 • Podporujeme vstup soukromého sektoru do sítě nemocnic a záchranné služby. Jsme ostře proti diskriminaci soukromých nemocnic, které poskytují zdravotní péči pacientům kraje.
 • Dohlédneme na transparentnost veřejných zakázek ve zdravotnictví.
 • Dlouhodobě budeme prosazovat, aby smlouvu se zdravotní pojišťovnou uzavíral pacient, ne lékař.

Hospodaření a rozvoj regionu

 • Budeme důsledně prosazovat snižování dluhu kraje. Hospodaření s vyrovnaným či přebytkovým rozpočtem je základem našeho ekonomického programu.
 • Pomůžeme aktivním, nezávislým a schopným lidem, kteří vytvářejí hodnoty a pracovní místa.
  Malí a střední podnikatelé jsou základem prosperujícího kraje.
 • Vyjednáme zachování poštovních služeb v obcích formou franšízového systému (pošta v obchodě, poštovna).
 • Zasadíme se o užitečné využití opuštěných průmyslových areálů.
 • Úlohou kraje není propagace hejtmana.

Školství a sport

 • Podpoříme různorodost v zaměření středních škol a náročnosti studia.
 • Naším cílem je dostupnost kvalitního studia pro každého. Víme, že talentovaní žáci potřebují jiné prostředí, než žáci s problémy s učením.
 • Budeme prosazovat rovný přístup ke všem středním školám bez ohledu na zřizovatele. Nelze zvýhodňovat jedny na úkor druhých.
 • Zlepšíme spolupráci s živnostníky a firmami v oblasti středoškolského vzdělávání tak, aby měli absolventi škol reálnou šanci na uplatnění na pracovním trhu. Ideálně přímo v našem kraji.
 • Necháme maximální volnost školám ve způsobu přijímání nových studentů.
 • Sport má být čistý, férový a bez dotací.

Životní prostředí

 • Prosazujeme zdravý rozum v přístupu k ochraně životního prostředí.
 • Chceme, aby plán odpadového hospodářství byl nejen ekologický, ale také ekonomický.
  Aby se více vyplatilo třídit a recyklovat, než spalovat a skládkovat.
 • Podpoříme smysluplná protipovodňová opatření v ohrožených obcích.
 • Dotace do environmentálních opatření (tzv. ptačí pásy, apod.) chceme uzpůsobit tak, aby sami zemědělci mohli tato opatření soustředit do oblastí, kde se skutečně zvěř a ptactvo vyskytuje.

Zemědělství a energetika

 • Jsme proti zabírání zemědělské půdy k průmyslovému využití. Zejména požadujeme ukončit podporu produkce rychle rostoucích dřevin na orné půdě, u ostatních energetických plodin pak zastavit rozšiřování této podpory.
 • Chceme snížit dotace obřím zemědělským podnikům ve prospěch podniků menších a rodinných farem, včetně zahrádkářských kolonií.
 • Dotace do zemědělské techniky chceme zásadně směřovat do mechanizačního zajištění
  půdo-ochranných technologií tak, aby se znásobila schopnost půdy zadržovat vodu pro případ sucha i povodní.
 • V oblasti vodního hospodářství podpoříme revitalizaci malých vodních ploch, zničených v době socializace.
 • Podpoříme farmářské trhy.

Doprava, infrastruktura, územní plánování

 • Vyvineme maximální úsilí k dostavbě dálnice D11, rychlostní silnice R35 a obchvatů měst, především Jaroměře a Náchoda.
 • Za prioritu považujeme opravy silnic II. a III. třídy, které jsou mnohdy v katastrofálním stavu.
 • Podporujeme férovou soutěž mezi dopravci o vytížené spoje ve veřejné dopravě.
 • Prosazujeme vstup soukromého sektoru do železniční dopravy. Soukromí dopravci zvýší kvalitu nabízených služeb tak, jak se ukázalo na tratích, kde byla konkurence mezi dopravci umožněna.

Kultura, cestovní ruch

 • Podpoříme údržbu historických památek v našem kraji, ale ne za cenu zadlužování.
 • Provedeme audit sítě muzeí, galerií a knihoven a podpoříme ty, které smysluplně a efektivně nakládají s veřejnými prostředky. Za jedno z hlavních kritérií považujeme jejich návštěvnost.

Bezpečnost

 • Považujeme za prioritní rozvoj integrovaného záchranného systému.
 • Zohledníme nová rizika v bezpečnostním a krizovém řízení kraje.
 • Budeme podporovat činnost dobrovolných hasičů, kteří jsou rozhodující složkou při řešení požárů, nehod a záplav.
 • Podpoříme místní samosprávy v jejich postoji k azylovým centrům v jejich katastrálním území.

Transparentní samospráva

 • Domníváme se, že obce a města jsou důležitější než kraj, protože jsou lidem blíže. Pravidla pro jejich financování musí být proto férová. Na toto téma povedeme diskusi a budeme hledat konsensus napříč politickým spektrem.
 • Prosazujeme zveřejnění detailního rozpočtu kraje i obcí, veškerých podkladů pro krajské zastupitele a smluv uzavřených krajem na oficiálním webu kraje.
 • Zrevidujeme dotace neziskovkám. Pomůžeme neziskovým organizacím, které prokázaly svou prospěšnost a nekonkurují živnostníkům. Kraj finančně podpoří tyto organizace jen v případě,
  že si na své projekty a činnost dokáží sehnat většinu financí ze soukromých zdrojů. Neziskové organizace vyvíjející politickou činnost, namísto poskytování užitečných služeb, nebudou nadále financovány.
 • Nedovolíme budování soukromých a netransparentních projektů z veřejných peněz.
 • Na základě auditu efektivity Krajského úřadu zrevidujeme počet úředníků. Zpeněžíme nepotřebný krajský majetek.